Vítame vás na stránke spoločnosti G55 s.r.o. zameranej na:

Životné prostredie

 • monitoring životného prostredia
 • spracovanie EIA
 • spracovanie SEIA
 • odborný geologický dohľad pri sanácií geologického prostredia a environmentálnej záťaže
 • sanácia environmentálnej záťaže

Nerastné suroviny

 • ťažobný prieskum
 • hodnotenie kvality nerastných surovín
 • odborný geologický dohľad pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
 • vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku
 • vypracovanie štúdií pre ťažbu a spracovanie vyhradených a nevyhradených nerastov
 • štúdie optimálneho využitia nerastných surovín

Geológia

 • geologický výskum
 • hydrogeologický prieskum
 • ložiskový geologický prieskum
 • inžinierskogeologický prieskum
 • geologický prieskum životného prostredia
 • vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku
 • monitorovanie geologických faktorov
 • sanácia geologického prostredia